top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN JENNIFER SNIPPE FOTOGRAFIE

 

 

Artikel 1                     Definities

 

 1. Jennifer Snippe Fotografie, gevestigd te Hollandscheveld, KvK-nummer 59352728, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2                     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fotograaf is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3                     Offertes

 

 1. Indien geen afwijkende termijn is vermeld, komt de offerte na 14 kalenderdagen te vervallen.

 2. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4                     Tarieven en betalingen       

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) of de productprijs vermeld. Eventuele reiskosten, evenals nabestellingen, materiaalkosten, locatie, meerkosten, huur van apparatuur en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van fotograaf berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van fotograaf op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Fotograaf komt het recht toe (een deel van de) betaling vooraf te verzoeken. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Definitieve content zal niet worden geleverd voor de volledige betaling is voldaan.

 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.

 6. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door fotograaf vooraf kenbaar gemaakte tarieven.

 7. Facturen dienen binnen 24 uur na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden. 

 8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

 

Artikel 5                     Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.

 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 4. Stelt klant niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de verlangde gegevensbeschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6                     Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Fotograaf voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

 2. Klant is op de hoogte van de standaard stijl van fotograaf.

 3. Fotograaf is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

 4. Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment op een shoot wordt vastgelegd.

 5. Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de werkzaamheden zo gunstig mogelijk zijn.

 6. Indien fotograaf bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.

 7. Indien klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit niet als reden gelden om de werkzaamheden kosteloos opnieuw te doen. 

 8. Indien klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.

 9. Klant is zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.

 10. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door fotograaf gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van medewerking van klant.

 11. Fotograaf zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

 12. Fotograaf werkt met vaste locaties, waarvan de kosten voor rekening van klant komen. Indien klant een andere locatie wenst, kan dit enkel in overleg met fotograaf.

 

Artikel 7                     Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.

 2. Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

 3. Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en fotograaf hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft fotograaf het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

 4. Indien fotograaf verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is wegens de aard van de shoot, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst. De reeds betaalde bedragen zullen worden gerestitueerd, maar er bestaat in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van extreme weersomstandigheden (hevige regen of windkracht boven 4) zijn beide partijen bevoegd om de shoot te verzetten.

 6. Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, de overeenkomst b2b is aangegaan of er sprake is van een wettelijke uitzondering.

 7. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
  - Bruiloft: bij annulering tot 6 maanden voorafgaand aan een bruiloft, is 25% van het overeengekomen bedrag opeisbaar; bij annulering tussen 6 en 3 maanden wordt 40% in rekening gebracht; annulering tussen 3 en 2 maanden resulteert in 50% van de kosten en bij latere annulering is 75% van het bedrag opeisbaar.
  - Overige shoots: annulering kan tot 24 uur van de boeking kosteloos plaatsvinden, tenzij er al kosten zijn gemaakt; bij annulering binnen 7 kalenderdagen na de boeking wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht en annulering binnen 14 kalenderdagen na de boeking resulteert in 75% van de kosten.

 8. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door fotograaf kunnen worden doorberekend aan klant.
   

Artikel 8         Workshops

 

 1. Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door fotograaf wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. 

 2. Indien een workshop door omstandigheden waar fotograaf geen invloed op uit kan oefenen niet offline plaats kan vinden is zij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

 3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop is deze gerechtigd het aankoopbewijs door te verkopen, zolang de nieuwe gegevens tijdig aan fotograaf worden doorgegeven en het niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs.

 4. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een workshop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 5. Fotograaf behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.


Artikel 9         Online cursus

 

 1.  Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.

 2.  Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de aankoop zakelijk is gedaan, waarna de betalingsverplichting volledig blijft bestaan.

 3.  Fotograaf heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

 4.  Fotograaf voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

 5.  Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan fotograaf niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

 6.  Fotograaf behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

 7.  Fotograaf is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen, waarbij de klant nadrukkelijk geen recht heeft op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 8.  Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is klant niet toegestaan om in de 12 maanden na het volgen van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren. 

 9.  Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van fotograaf. 

 10.  Klant verklaart zorgvuldig met inloggegevens om te gaan en deze niet te delen met derden.

 11.  De tijdens de looptijd van de cursus of training geleverde informatie blijven eigendom van fotograaf. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

 12.  Tijdens deelname aan een cursus of training kan het zijn dat deelnemers reacties kunnen plaatsen in de online omgeving. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van fotograaf. Klant erkent dat geplaatste berichten tevens zichtbaar zijn voor andere deelnemers.

 13.  Het staat fotograaf te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 14.  Fotograaf behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus of training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 10                   Overmacht

 

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.

 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.

 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen. 

 4. Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 5. Wanneer fotograaf niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

 

Artikel 11                   Aansprakelijkheid schade

 

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.

 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.

 4. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.

 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 6. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

 7. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te fotograferen of draaien.

 8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.

 9. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.

 10. Wanneer klant schade toebrengt aan apparatuur van fotograaf, dient klant de taxatiewaarde te betalen.

 11. Fotograaf is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door klant.

 12. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.

 13. Klant is verantwoordelijk voor haar eigen handelen en het handelen van aanwezigen op de shoot. Indien uit dit handelen schade ontstaat, komt dit voor rekening van klant.

 14. In het geval dat fotograaf schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

 15. Klant vrijwaart fotograaf tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en fotoproducten.

 

 

Artikel 12       Intellectueel eigendom

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk van fotograaf, de handelsnaam en afbeeldingen op haar website en/of socials, berusten bij fotograaf. Het is klant niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

 2. Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.

 3. Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient klant een aanvullende overeenkomst af te sluiten.

 4. Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van klant gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van fotograaf en aan naamsvermelding te worden gedaan.

 5. Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

 6. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken. Dit omvat tevens het gebruik van (Instagram) filters, aanpassen van licht en kleur.

 7. Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren op eigen kanalen mits aan naamsvermelding wordt gedaan en foto’s met logo worden geplaatst, tenzij anders overeengekomen.

 8. Het is niet toegestaan om foto’s uit de keuzegalerij die niet worden afgenomen te publiceren.

 9. Het eigendom van de door fotograaf geleverde fotoproducten gaat pas over op klant na volledige betaling.

 10. Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

 11. Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor klant ten behoeve van het portfolio van fotograaf wordt verleend via het toestemmingsformulier. 

 

Artikel 13       Bijzondere bepalingen

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

 2. In geval van een opdracht van meerdere dagdelen komen eventuele voorzieningen zoals maaltijden voor rekening van klant. Daarnaast dient klant in geval van een meerdaagse opdracht te zorgen voor de benodigde overnachting(en).

 3. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot of productie te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 14       Levering

 

 1. Fotograaf spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.

 2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.

 3. De geselecteerde content zal door fotograaf worden bewerkt in haar gebruikelijke stijl. Fotograaf zal enkel bestanden in lage resolutie zenden.

 4. Fotograaf is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.

 5. De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 6. Fotograaf zal content naar eigen inzicht maken en bewerken.

 7. Klant verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van fotograaf.

 8. Er wordt enkel nabewerkt op kleur, licht en contrast. Wijzigingen zoals het verwijderen van objecten of aanpassingen aan gezicht of lichaam zitten niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.

 9. Aanvullende eisen van klant leveren meerwerk op.

 10. Na ontvangst van de content is klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

 11. Indien klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is fotograaf hier niet voor aansprakelijk.

 

Artikel 15       Fotoproducten

 

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.

 2. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

 3. Fotograaf zal albums naar eigen inzicht ontwerpen, waarbij zij zo redelijkerwijs mogelijk rekening zal houden met wensen van klant. Fotograaf kan niet garanderen dat de door klant aangegeven wensen beschikbaar zijn bij de leverancier of alle wensen in het ontwerp worden meegenomen.

 4. Zodra het fotoproduct is goedgekeurd, betaald en besteld, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.


Artikel 16       Cadeaubonnen

 

 1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig.

 2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, wat fysiek dient plaats te vinden, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. Het bedrag van de cadeaubon wordt als korting verrekend.

 3. Een cadeaubon kan nadrukkelijk niet retour worden genomen en kan evenmin worden ingewisseld voor contanten.

 4. Een cadeaubon is uitsluitend in één keer inwisselbaar. Er wordt geen tegoed gegeven indien de waarde van de shoot lager ligt.

 5. Er kunnen maximaal twee cadeaubonnen per shoot worden ingeleverd.

 

Artikel 17       Klachten

 

 1. Klant dient klachten over de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Fotograaf streeft ernaar binnen 2 werkdagen op klachten te reageren.

 2. Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.

 3. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.

 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 18       Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.

bottom of page